FØRSTE SKRITT MOT SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR

FØRSTE SKRITT MOT SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR

Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og særlig kunnskapsministeren skal ha honnør for å ha lyttet til OdinStiftelsen og de mange andre parter som har hatt meninger om veien videre i antimobbearbeidet. Gjennom skjerpet sikring og økt kompetanse i alle ledd, bærer tiltaksplanen mot mobbing bud om en satsing på barna våre. Det er bra!

Det er i skolen skoen trykker mest! Her sender vi ungene våre og her skal de være trygge, noe vi dessverre vet ikke er tilfellet. Vi savner både evne og vilje til å etablere et HMS-system for elever - et system der personalet har kompetanse til å avdekke, følge opp og gjennomføre tiltak på en god måte. Da er det gledelig at tiltaksplanen ser ut til å ta disse utfordringene på alvor, gjennom å kreve kompetanseheving, økt handlingsplikt og ytterligere skjerpede lovreguleringer.

Når det gjelder klageinstans i mobbesaker, har OdinStiftelsen anbefalt opprettelse av et nasjonalt ressurssenter. I påvente av etableringen av dette, har vi foreslått at fylkesmannen beholder sin rolle som klageinstans, dog på en bedre måte enn i dag. Slik vi forstår ryktene, blir fylkesmannens rolle kraftig utvidet, både gjennom økt antall ansatte og kompetanseheving. I tillegg vil det bli to klageinstanser, hvorav fylkesmannen kun er den første. Til sammen kan denne ordningen sørge for en mer solid behandling av saker, men det er først når detaljene om hvordan dette skal gjennomføres i praksis at vi vil vite med sikkerhet.

I de aller fleste saker OdinStiftelsen kjenner til, står barna og deres foreldre mutters alene mot lærere, skole og fylkesmann. Det har vist seg å være en makteløs kamp - nesten en umulig kamp å vinne. Da er ryktet, om at barna og deres foreldre ikke lenger skal måtte stå alene i sakene, en gledelig nyhet. Barneombudet skal bli gitt en rolle som støttende part i saker, dog uten at vi vet mer om hva det vil innebære.

Ønsker vi forbedring av skolens håndtering av mobbesaker, vil handlingstvang trolig være det mest virkningsfulle sanksjonsmiddel. Et fagteam som rykker inn i skoler som trenger det, som besørger håndtering av gjeldende sak og ytterligere kompetanseheving hos personalet, kan få stor effekt. En pengebot vil ikke sette i stand til å løse kommende mobbesaker bedre, men trolig heller forsterke bagatelliseringen og minske viljen til å avdekke tilfeller ytterligere. Vi må få til en systemendring og -holdning, slik at skolene blir belønnet, fremfor å bli straffet, for å avdekke og løse mobbesaker. 

  

OdinStiftelsen ser med positive øyne på det vi har fått vite om tiltaksplanen så langt, og håper detaljene i planen vil avdekke et første skritt på veien mot at alle barn blir sett, hørt og tatt på alvor!

18.04.2016 01:36
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn