Høringsuttalelse - Skolemiljø

Høringsuttalelse - Skolemiljø

Høringsuttalelsen i kortversjon:  

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN - NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ

...

Endringer i lovverket må føre til en bedring i rettstilstanden til barna. Det innebærer forbedringer prosessuelt, i effektivitet og kvalitetmessig i arbeidet mot mobbing. Alle trenger å bli sett, hørt og tatt på alvor. Barn er intet unntak, heller tvert imot og prisgitt de voksnes ivaretagelse av dem. Derfor blir endringsforslagene viktige, fordi konsekvensene for barna er så store. ...

De forbedringer OdinStiftelsen finner i notatet er  (i) inkluderingen av ordet "trygt", i begrepet "trygt og godt skolemiljø, (ii) at alle ansatte omfattes av varslingsplikten tydeligere og (iii) at en klageadgang gis langt tidligere og direkte til håndteringsorganet.

Den største svakheten stiftelsen finner er (i) fjerning av enkeltvedtak uten substitutt, samt følgende fjerningen har, herunder (ii) usikkerheten ved en dokumentløs saksbehandling og manglende innsigelsesmuligheter, (iii) usikkerheten knyttet til klageadgangen for hjemmet, (iv) mangelen på tidsvurdering for saksbehandling og (v) rettsstyrkingen av de offentlige institusjoner...

...

Oppsummert, finner OdinStiftelsen departementets forslag i for stor grad farget av svakheten ved å fjerne enkeltvedtaksordningen uten substitutt. ...  På bakgrunn av ovennevnte kan ikke OdinStiftelsen gi sin tilslutning til innføring av forslagene som presenteres...

...

SYSTEMATISK ARBEID MOT MOBBING - ODINSTIFTELSENS FORSLAG

OdinStiftelsen mener det lar seg gjøre å tenke langt mer proaktivt ... i arbeidet mot mobbing. Med dagens teknologiske muligheter har kunnskapsdepartementet en gylden anledning til å sette fellesstandarder som lar seg styre og som dermed kvalitetssikrer prosessene. ...

STEG 1: ELEKTRONISK PROSESSDOKUMENT

Hensikten er å sikre effektiv, transparent og kvalitetssikret behandling av alle saker, først lokalt og så eventuelt nasjonalt, med en standard satt fra nasjonalt hold.

Prosessdokumentet starter med en lenke på samtlige skolers nettforsider, og følger saken til den er endelig sluttbehandlet.... De relevante parter koples på saken etterhvert i de ulike faser. Håndteringsorganet utenfor skolen varsles når noen av partene, altså også barna/foresatte, ikke er enig i at saken skal avsluttes.

Dokumentet utarbeides så brukervennlig og tidsbesparende for brukerne som overhode mulig, både gjennom å være interaktivt og algoritmefyllt...

Barnet og dets foresatte skal kunne se det som skjer, bli hørt gjennom å måtte samtykke eller avslå underveis og dermed bli tatt på alvor i saksbehandlingen.

...

STEG 2: NASJONALT RESSURS- OG KOMPETANSESENTER

Det nasjonale ressurs- og kompetansesenteret (heretter kalt "Senteret") driftes og organiseres av OdinStiftelsen, finansieres av staten. En slik organisering gjør at Senteret vil være politisk og religiøst uavhengig, i tillegg til å ha en solid forutsigbarhet. Videre vil Senteret være en garanti for lik behandling for alle involverte parter, ... og man vil dermed unngå at lokale særinteresser vil påvirke både behandling, oppfølging og iverksettelse av tiltak.

Senteret vil også ha ett eller flere utrykkende team, som trer inn i skolene, foretar de nødvendige observasjoner, undersøkelser, analyser og konklusjoner om videre tiltak. Teamet besørger implementeringsfasen igangssatt og følger opp skolen i etterkant. I tillegg gis Senteret veiledningsplikt til kompetanseheving og -utvikling, spesielt i konkrete saker, men også generelt ved gjennomføring av ulike opplæringsprogram.

Senteret vil være barnas og deres foresattes garanti for korrekt og effektiv behandling av mobbesaker, i tillegg til skoler, kommuner, fylker og kunnskapsdepartementet.

Alle skal og vil på denne måten bli SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR!

...

Høringsuttalelsen i full versjon finner du her.

01.08.2016 10:26
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn