Innspill til Udirs nettside om mobbing

Innspill til Udirs nettside om mobbing

ANTIMOBBEARBEID MED EFFEKT – UDIRS NETTSIDE, BOT OG SKOLEN

Nettsiden

Figuren nedenfor kan sikkert utvides med mange punkter, men det viktigste er at nettsiden tar et skoleperspektiv, åpner kanalen mellom skole og hjem og at den ruster skolene med konkrete hjelpemidler som gjør veien til handling kortere. 

Mange aktører har meldt seg i kampen mot mobbing. I likhet med OdinStiftelsen, bidrar alle i arbeidet med informasjonsflyt og hjelp til de hjem som trenger det. Også det offentlige har spilt en viktig rolle her, gjennom f.eks. Barneombudet og nettsidene www.ung.no eller www.snakkommobbingen.no. Vårt inntrykk er at kunnskapsnivået i hjemmene er betraktelig hevet. Det er bra. Imidlertid møter vi ingen som inntar et skoleperspektiv og hjelper skolene konkret. Det kan Udir gjøre noe med:

 1. En (nesten) åpen informasjonskanal for skole og hjem kan gjøre opplevelsen av avstand mellom hjem og skole mindre.

 2. Udir kan bli en støttespiller for skolene også i antimobbearbeidet, og vil da fortsette i tråd med sin allerede etablerte funksjon, nemlig som tilbyder av "...verktøy som barnehager, skoler og kommuner kan bruke for selv å drive med utviklingsarbeid" (Udir.no - Om direktoratet). På nettsiden kan Udir både informere, men også – og kanskje viktigst - tilføre skolene en etterlengtet verktøykasse inneholdende tips og triks, konkrete opplegg for utviklingsarbeid, maler til bruk i møter med foreldre/elever/personalet m.m., for eksempel:
  - Dokumenter, som sosial læreplan fra Solneset skole.
  - Maler/presentasjoner, som [elevmøtefigur] eller presentasjon fra [vgs] re standarder (linker er fjernet).
  - Undervisningsmateriale, som konkrete opplegg.
  - Handlingsplaner/ordninger, for stab/elever, filmer og erfaringer.
  - Forskning og utvikling fra UH-sektoren, f.eks. lesson study osv.
  - Andre faggruppers ressurser, som denne figuren om selvtillit fra Dysleksi Norge.

  Udir bør også benytte anledningen til å fremme og dele suksesshistoriene.

 3. Som støttespiller for skole-hjem-samarbeidet, vil et skoleperspektiv være like aktuelt her. Vær konkret i informasjonen som gis, både i definisjon, skissering av saksgang osv. Det er vel også på tide at noen forventninger stilles til skole-hjem-samarbeidet?

Når ovennevnte er uttrykt, er det liten tvil om at vi må gjøre mer enn å etablere nettsiden.

Bot som sanksjonsmiddel

Ja, et sanksjonsmiddel må til for å få til endringer i skolen. Langt mer virkningsfullt enn penger, vil nok handlingstvang være. Et fagteam som «rykker inn» på skoler som trenger det, som sørger for at personalet og skoleledelsen trenes ytterligere i avdekking, inkl. observasjon og analyse, intervensjon og oppfølging, jf. Erlend Moen (2014) sin oppskrift i «Slik stopper vi mobbing», vil stå bedre rustet i det videre arbeidet.

I fortsettelsen av ovennevnte, er det behov for å søke etter løsninger som letter skolers arbeid med mobbesaker. Det må være enklere å trykke på «den røde knappen». Et nasjonalt ressurssenter, med utrykkende fagteam, vil kunne ha rollen som støttespiller for skolene, men også sikre kompetanseheving. Kanskje skal ressurssenteret og deres fagteam i fremtiden avhjelpe skolen i hele prosessen og gis myndighet til å levere fra seg en tiltaksrapport skolen er forpliktet til å følge? Mobbing er - og vil fortsette å være - en utfordring. Ikke minst, vil digital mobbing gjøre antimobbearbeidet enda mer omfattende fremover.

Skolen som lærende organisasjon

Organisasjoner som jobber for elever, være seg Dysleksi Norge, Barnevakten, ADHD Norge eller OdinStiftelsen, er i slående grad opptatt av de samme forbedringspunkter i skolen - bedre strukturer, kompetanse og relasjoner. Gjennom strukturer og kompetanseheving kan skolene gjøre en bedre jobb i forebygging, kartlegging, tiltak, evaluering og utvikling for samtlige elever, ikke bare de som er utsatt for mobbing.

Relasjonsbyggingen må gis det nødvendige løft for å møte behovet for gode læringsmiljø. Da må det skapes kultur for det igjen. En relansering av skolen som «lærende organisasjon» kan gi et fornyet fokus på de prosesser organisasjonsformen innebærer og gi positive ringvirkninger for alle i skolen, se forskningsfunn om mobbing og gjennomføring.

Udirs nettside kan bidra i relasjonsbyggingen mellom skole og hjem. En bot i form av handling, vil gjøre skolene bedre istand til å fange eleven der han/hun er og til å sette inn korrekte tiltak der det er behov, noe som også kan bidra til å gjøre skolen flinkere i møtet med andre elevbehov. En relansering av skolen som lærende organisasjon, vil både støtte oppunder «boten» og skape rom for enda bedre kultur for læring, evaluering og utvikling. I en slik kultur bygges også solide relasjoner. Selvfølgelig vil det kreve at vi rundt også støtter oppunder, være seg som kunnskapsminister, skoleeier, lærer, frivillige eller foresatte.

21.04.2016 19:57
Totalsum:
  Til kassen
  lagt til handlevogn